Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Наши спонсоры:

Cestovn? preklada? на iPhone/iPadРазработчик приложения Cestovn? preklada?: Jourist Verlags GmbH

Spravte z iPhone alebo iPod touch svojho osobn?ho tlmo?n?ka pre 23 jazykov.

Cestovn? preklada? je hovoriaci ilustrovan? jazykov? sprievodca, ktor? preklad? slovensk? slov? a fr?zy do 23 jazykov. Program V?m pon?ka jedine?n? mo?nos? komunikova? v zahrani?? aj bez jazykov?ch znalost?, ke??e dok??e preklad pod?a potreby aj jednoducho pred??ta?. Komunik?ciu navy?e u?ah?uj? ?ahko zrozumite?n? ilustr?cie.

Pomocou cestovn?ho preklada?a si bez jazykov?ch znalost? m??ete objedn?va? letenky, rezervova? ubytovanie v hoteli, odovzda? auto do servisu alebo objedna? jedlo v re?taur?cii. Celkovo je obsiahnut?ch viac ako 2 100 fr?z a slov v ka?dom jazyku, preh?adne trieden?ch pod?a tematick?ch okruhov ako napr. colnica, hotel, servis, jazda autom, autoservis, pozoruhodnosti, z?bava, jedlo a pitie, ?port a vo?n? ?as.

Pomocou integrovanej funkcie vyh?ad?vania sa do cie?a dostanete e?te r?chlej?ie. Ak si chcete napr?klad objedna? hotelov? izbu, zadajte do vyh?ad?vacieho po?a jednoducho „jednol??ko“ a ihne? sa objav? veta „R?d by som si zarezervoval jednol??kov? izbu“.

? Viac ako 2 100 ilustrovan?ch a zvukov?ch fr?z a slov v ka?dom jazyku.

? 23 cie?ov?ch jazykov: angli?tina (UK), angli?tina (US), nem?ina, franc?z?tina, ?paniel?ina, talian?ina, portugal?ina, d?n?ina, holand?ina, f?n?ina, ?v?d?ina, n?r?ina , po??tina, ?e?tina, ru?tina, gr??tina, ma?ar?ina, ture?tina, ??n?tina, japon?ina, k?rej?ina, arab?ina, hebrej?ina.

? V?etky fr?zy s? nahovoren? roden?mi hovorcami.

? Prec?zne a zrozumite?n? rozdelenie na t?my a podt?my.

? R?chle fulltextov? vyh?ad?vanie, aj pod?a ?ast? slov.

? V?etky obsahy s? ulo?en? v pr?stroji, preto nie je pre pou??vanie potrebn? pripojenie na internet.

? Ka?d? z?znam je ilustrovan?, ?o e?te viac zjednodu?uje komunik?ciu.

? Cel? u??vate?sk? rozhranie je v sloven?ine.

? Ve?mi jednoduch? obsluha, ktor? je zrozumite?n? nielen pre deti, ale aj pre d?chodcov.

? Vr?tane p?sma pre nasledovn? jazyky: ??n?tina, japon?ina, k?rej?ina, ru?tina, gr??tina, arab?ina a hebrej?ina.

Cestovn? preklada? - где скачать:


Картинки игры/приложения Cestovn? preklada?:

Cestovn? preklada?: дополнительная информация

  • Дата первого импорта: 2012-03-23 22:06:16
  • Изначально импортировано для: appstore

Другие приложения Jourist Verlags GmbH

 

Отзывы о Cestovn? preklada?: